Voor een veilige werkplek op hoogte

Waarom eigenlijk?

Ongevallen op hoogte

Jaarlijks vallen er gemiddeld 18 doden bij werkzaamheden op hoogte. Naast deze dodelijke slachtoffers belanden 6.400 personen op de spoedeisende hulp en worden 1.230 personen opgenomen in het ziekenhuis met ernstig tot zeer ernstig (blijvend) lichamelijk en geestelijk letsel. Ongeveer 30% van de ongevallen ontstaat bij werkzaamheden op daken en aan gevels. Ook is er een verschuiving gaande van ongevallen op de bouwplaats (waar de veiligheid steeds beter geregeld is) naar tijdelijke werkplekken waar men voor korte duur werkzaam is.

Hoe komt dit?

Daken worden steeds meer ingericht met voorzieningen zoals zonnepanelen, telefoonmasten, koelinginstallaties, glazen atria, groendaken enzovoorts. Hierdoor moeten steeds meer personen voor een korte duur op het dak zijn om inspecties en onderhoud uit te voeren. Op veel daken ontbreken echter de juiste veiligheidsvoorzieningen. De verwachting is dan ook dat het aantal ongevallen bij kortdurende werkzaamheden alleen nog maar toeneemt. Door de vaak hoge werkplekken (meer dan 2,5 meter) zal naar verwachting ook het percentage dodelijk en ernstig gewonde slachtoffers toenemen.

De gevolgen

De gevolgen van een val van hoogte worden vaak onderschat. Naast persoonlijk leed voor familie, vrienden en collega’s loopt de werkgever een risico op strafvervolging en kan een opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die is ontstaan (materieel en immaterieel). Daarnaast dient u ook aan economische schade te denken zoals boetes van de Inspectie SZW, imagoschade en stillegging (voor een langere duur) van de werkzaamheden op getroffen locatie.

Wat te doen?

De Arbowet, het Bouwbesluit, het Bouwprocesbesluit en de Arbocatalogus platte daken en RI&E glas- en gevelbranche zijn hier heel helder in:

Voer een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit ter bepaling van de juiste beheersmaatregelen om letsel bij personen te voorkomen. Stel een plan van aanpak op en voer dit uit. Actualiseer de RI&E regelmatig en neem indien noodzakelijk aanvullende maatregelen.

Het uitvoeren van een RI&E:

  • Breng in kaart welke kortdurende werkzaamheden dienen plaats te vinden op uw gebouw(en);
  • Bepaal de risico’s waaraan personen worden blootgesteld;
  • Stel de frequentie van deze werkzaamheden vast;
  • Bepaal de juiste beheersmaatregelen in relatie tot de risico’s en de frequentie van de werkzaamheden (conform arbeidshygiënische strategie);
  • Stel een plan van aanpak op om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • Leg de RI&E en de uitvoering van het plan van aanpak vast binnen uw organisatie.

Nieuwbouw in de praktijk

Het veilig uitvoeren van onderhoud aan daken en gevels is als eis opgenomen in het bouwbesluit van 2012. De opdrachtgever van het te bouwen object blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het opleveren van een veilig gebouw. In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers en gebouwontwerpers onvoldoende kennis in huis hebben om hier tijdens het ontwerp voldoende aandacht aan te besteden. Het gevolg is dat gebouwen nog altijd worden opgeleverd met verkeerd gekozen maatregelen of verkeerd ontworpen systemen. De consequentie: na de bouw moeten er alsnog aanpassingen te worden uitgevoerd.

Bestaande bouw in de praktijk

Veel bestaande objecten missen de juiste veiligheidsvoorzieningen om veilig inspecties en onderhoud te kunnen uitvoeren. Zoals eerder vermeld worden daken en gevels steeds vaker voor kortdurende werkzaamheden betreden. Daardoor bevinden steeds meer personen zich op daken in onveilige situaties, met alle gevolgen van dien.

Het uitvoeren van een RI&E en het bepalen van de juiste maatregelen en het uitwerken in een correct plan van aanpak dient gedaan te worden door een deskundige. Veenman Dakveiligheid Advies & Training heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van deze RI&E’s. Daarnaast begeleiden wij opdrachtgevers bij het proces van het creëren van veilige daken middels ons Totaalconcept Dakveiligheid.

Neem geen risico en laat ons deze werkzaamheden voor u uitvoeren!